11/6/2019 10:40:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Cách đây đúng 102 năm, ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lê-nin vĩ đại, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra thời đại mới của nhân loại.

Sáng mãi tư tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga

     

Cách đây đúng 102 năm, ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lê-nin vĩ đại, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra thời đại mới của nhân loại. Lần đầu trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi toàn thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của Nhà nước Xô-viết do Lê-nin sáng lập không những làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, mà còn mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc thuộc địa thức tỉnh, vùng dậy đấu tranh thoát khỏi xiềng xích nô lệ, tạo thành phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn cầu.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và những thành tựu của chế độ Xô-viết trong hơn 70 năm tồn tại, phát triển là thành trì, chỗ dựa vững chắc cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tính ưu việt của CNXH hiện thực, sức mạnh toàn diện của nền kinh tế - xã hội do chế độ Xô-viết mang lại là động lực thôi thúc các dân tộc bị áp bức, bóc lột đoàn kết đứng lên đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở chính các nước tư bản phát triển. Dù lịch sử có thăng trầm, biến đổi, tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga và những thành quả lịch sử cùng những cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc Liên bang Xô-viết cho nhân loại không bao giờ phai mờ, mãi mãi in sâu trong tâm trí mọi người có lương tri trên toàn thế giới.

Ðối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại - ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, truyền tỏa đến Việt Nam mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người phát hiện và khẳng định, chỉ có đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập tự do thật sự. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động của chính quyền Xô-viết để lại nhiều bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc đối với Ðảng ta. Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp những giá trị phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga cùng sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, của các nước XHCN và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, Ðảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang.

Ðúc rút những bài học thành công và nhận rõ khuyết điểm, sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô, Ðảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Thực tiễn và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm qua là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Thiết thực kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn bao giờ hết, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn lý tưởng, mục tiêu của cách mạng XHCN hiện thực. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng phía trước còn không ít khó khăn, thử thách. Từ những bài học lịch sử của Liên Xô, chúng ta phải tăng cường xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Ðảng, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhưng không mắc vào nguy cơ chệch hướng XHCN. Ðồng thời chủ động, tích cực đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ, giữ gìn, làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với lý tưởng cao đẹp và những bài học sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, toàn dân ta hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng thành công CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người mãi mãi sáng ngời.

NHÂN DÂN

(Theo nhandan.com.vn)

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456