2/27/2020 10:03:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IX CỦA LIÊN ĐOÀN BÊ TÔNG CHÂU Á - ACF2020 Advanced & Innovative Concrete Technologies for the New Deca Ngày hội nghị chính thức 25-27/11/2020

 

                         Hội nghị quốc tế bê tông Hà Nội 2016
 
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IX CỦA LIÊN ĐOÀN BÊ TÔNG CHÂU Á - ACF2020

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IX

CỦA LIÊN ĐOÀN BÊ TÔNG CHÂU Á - ACF2020

Advanced & Innovative Concrete Technologies for the New Deca

 

 

● Thiết kế;                                             ● Vật liệu cho thi công bê tông;

● Công nghệ thi công;                           ● Công nghệ bảo trì

● Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật

● Các vấn đề khác

 

Các thời điểm cần quan trọng:

٭ Nộp bản tóm tắt                     29/02/2020;

٭ Thông báo chấp nhận             15/03/2020;

٭ Nộp bài chính thức     31/5/2020;

٭ Thông báo chấp nhận             31/8/2020;

٭ Đăng ký trước                        30/9/2020

Ngày hội nghị chính thức 25-27/11/2020

Địa chỉ gửi thư:

ACF2020 Conference Secretariat

PO BOX 22, Thammasat Rangsit Post office

Pathumthani 12121, Thailand

Tel: +66-29869009 – ext: 3404

Fax: +66-29869112

 

Thư ký hội nghị:

PGS. TS. Parnthep Julnipitawong

Email: acfsecretariat2020@gmail.com

(Nguồn:VCA)

 


Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456